Lajnah Tahqiq Hadits - wannursyarifah

as-Sirah an-Nabawiyah

2016-11-01

Lajnah Tahqiq Hadits

Lajnah Tahqiq Hadits
Lajnah Tahqiq Hadits Penting agar kesahihan hadits-hadits Rasulullah s.a.w terpelihara selain menolak penularan hadits-hadits maudhu.Lajnah tahqiq hadits membantu masyarakat untuk mendapatkan kesahihan sesuatu hadits dengan tepat apabila adanya tahqiq hadits yang dilakukan oleh para ahlinya.

Setiap tahqiq hadits dilakukan serapi-rapinya bagi memelihara akidah selain memupuk rasa memelihara ajaran Rasulullah s.a.w.Umpama permata dalam timbunan kaca.


Tahqiq Hadits


Tahqiq berbeza dengan Takhrij. Takhrij adalah menunjukkan atau menisbatkan hadits kepada sumber-sumbernya yang asli, yang mengeluarkannya dengan sanadnya. Sedangkan Tahqiq adalah semakna dengan Tadqiq (pemeriksaan secara seksama dan detil) di mana sebahagian ulama menghampiri sebuah Makhthuth (Manu script) dari kitab-kitab karangan ulama ingin mencetaknya, akan tetapi cetakan ini perlu adanya naskah dengan tulisan yang baik, maka sang Muhaqqiq (orang yang melakukan Tahqiq) mengajukannya untuk dicetak, lalu menyemak cetakan itu dan meneliti harakat naskahnya. Bila terdapat kata-kata yang perlu untuk dijelaskan, maka ia harus menjelaskannya dan bila terdapat kata-kata yang salah tulis oleh nasikh (pemindah tulisan asli), maka ia harus membetulkannya, lalu menyiratkan kepada upaya yang dilakukannya dalam tahqiq dan pembetulan ini.


Mengeluarkan nash secara benar dan tanpa cacat dengan Tadqiq dan pembetulan ini dinamakan Tahqiq.[1]

Huraian Singkat Ilmu Hadits Tentang Takhrij,Tahqiq,Tarjih (Ulum Hadits)

  • Takhrij ialah mengeluarkan sesuatu hadis dan memastikan dari mana sumbernya, dari al-Bukhari atau Muslim atau Abu Dawud atau Al-Nasaie dan sebagainya.

  • Tahqiq ialah melakukan penelitian terhadap sesuatu Qaul atau pendapat atau matan, secara umumnya takhrij juga merupakan salah satu proses Tahqiq.Penelitian ilmiah secara saksama tentang suatu hadits hingga mencapai kebenaran yang paling tepat. Dilakukan dengan cara memeriksa,mengesahkan,menyunting,merekod hadits dan memadankan (sesuai) antara kitab yang akan diterbitkan dengan manuskripnya

  • Tarjih ialah memilih pendapat yang paling tepat, dan paling menghampiri kepada nas, maka tarjih juga dilakukan berdasarkan dalil-dalil.


Rujukan:
[1]https://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/definisi-tahqiq-dan-takhrij/

No comments:

Post a Comment