Biografi Imam Malik bin Anas - wannursyarifah

as-Sirah an-Nabawiyah

2016-06-04

Biografi Imam Malik bin Anas

Biografi Imam Malik bin Anas

Imam Madzhab Maliki | Imam Malik bin Anas


Termasuk salah satu Imam Madzhab,iaitu madzhab Maliki dengan kitabnya yang terkenal Al Muwatha'. berikut ini serba sedikit mengenai Biografi Imam Malik bin Anas.


Nama: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amir bin Amru bin Al Harits bin ghailân bin Hasyat bin Amru bin Harits.
Kunyah beliau: Abu Adbillah

Nasab beliau:
Al Ashbuhi; adalah nisbah yang di tujukan kepada dzi ashbuh, dari Humair
Al Madani; nisbah kepada Madinah, negri tempat beliau tinggal.

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas Abi Amir al Ashbahi, dengan julukan Abu Abdillah. Ia lahir pada tahun 93 H, Ia menyusun kitab al Muwaththa, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan al Muwaththa’ lebih dari seribu orang, kerana itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

Biografi Imam Malik bin AnasSifat-sifat imam Malik:

Beliau adalah susuk tubuh yang tinggi besar, bermata biru,berjanggut lebat, rambut dan jangguttnya putih, tidak memakai semir rambut, dan beliau menipiskan kumisnya. Beliau senang mengenakan pakaian bersih, tipis dan putih, sebagaimana beliaupun sering berganti-ganti pakaian. Memakai serban, dan meletakkan bahagian serban yang berlebih di bawah dagunya.

Sejarah beliau dalam menimba ilmu


Imam Malik tumbuh ditengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang mencintai ilmu, dikota Darul Hijrah, sumber mata air As Sunah dan kota rujukan para alim ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghafal Al Qur`an, menghafal Sunnah Rasulullah s.a.w, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya iaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.

Abang dan ayahnya adalah ulama hadits dihormati di Madinah. Maka semenjak kecil, Imam Malik tidak meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasakan kota Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah dengan kehadiran ulama-ulama besar.
kerana keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan Bapa saudaranya. Disamping itu beliau pernah juga berguru kepada para ulama terkenal lainnya
Dalam usia yang begitu muda, Imam Malik telah dapat menguasai banyak disiplin ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya di salurkan untuk memperoleh ilmu.

Rihlah beliau


Meskipun Imam Malik memiliki kelebihan dalam hafalan dan kekuatan pengetahuannya, akan tetapi beliau tidak mengadakan rihlah ilmiah dalam rangka mencari hadits, kerana beliau beranggapan cukup dengan ilmu yang ada di sekitar Hijaz. Meski beliau tidak pernah mengadakan perjalanan ilmiyyah, tetapi beliau telah menyangdang gelar seorang ulama, yang dapat memberikan fatwa dalam permasalahan ummat, dan beliau pun membentuk satu majlis di masjid Nabawi pada saat beliau menginjak usia dua puluh satu tahun, dan pada saat itu guru beliau Nafi’ hidup. Semua itu agar dapat memindah pengetahuannya kepada kaum muslimin serta kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang di sampaikan sang imam.

Guru-guru beliau


Imam Malik berjumpa dengan sekelompok kalangan tabi’in yang telah menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan yang paling menonjol dari mereka adalah Nafi’ mantan budak Abdullah bin ‘Umar. Malik berkata; ‘Nafi’ telah menyebarkan ilmu yang banyak dari Ibnu ‘Umar, lebih banyak dari apa yang telah disebarkan oleh anak-anak Ibnu Umar,’
Guru-guru imam Malik, selain Nafi’, yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;
 1. Abu Az Zanad Abdullah bin Zakwan
 2. Hisyam bin ‘Urwah bin Az Zubair
 3. Yahya bin Sa’id Al Anshari
 4. Abdullah bin Dinar
 5. Zaid bin Aslam, mantan budak Umar
 6. Muhammad bin Muslim bin Syihab AzZuhri
 7. Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm
 8. Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqburi
 9. Sami mantan budak Abu Bakar
Murid-murid beliau

Banyak sekali para penuntut ilmu meriwayatkan hadits dari imam Malik ketika beliau masih muda belia. Disini kita kategorikan beberapa kelompok yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya;
Guru-guru beliau yang meriwayatkan dari imam Malik, diantaranya;
 1. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az Zahrani
 2. Yahya bin SA’id Al Anshari
 3. Paman beliau, Abu Sahl Nafi’ bin Malik
Dari kalangan teman sejawat beliau adalah;
 1. Ma’mar bin Rasyid
 2. Abdul Malik bin Juraij
 3. Imam Abu Hanifah, An Nu’man bin Tsabit
 4. Syu’bah bin al Hajaj
 5. Sufyan bin Sa’id Ats Tsauri
 6. Al Laits bin Sa’d
Orang-orang yang meriwayatkan dari imam Malik setelah mereka adalah;
 1. Yahya Bin Sa’id Al Qaththan
 2. Abdullah bin Al Mubarak
 3. Abdurrahman bin Mahdi
 4. Waki’ bin al Jarrah
 5. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’i.
Sedangkan yang meriwayatkan Al Muwaththa` banyak sekali, diantaranya;
 1. Abdullah bin Yusuf At Tunisi
 2. Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi
 3. Abdullah bin Wahb al Mishri
 4. Yahya bin Yahya Al Laitsi
 5. Abu Mush’ab Az Zuhri

Persaksian para ulama terhadap beliau

 1. Imam malik menerangkan tentang dirinya; ‘aku tidak berfatwa sehingga tujuh puluh orang bersaksi bahawa diriku ahli dalam masalah tersebut.
 2. Sufyan bin ‘Uyainah menuturkan; “Malik merupakan orang alim penduduk Hijaz, dan dia merupakan hujjah pada masanya.”
 3. Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “Malik adalah pengajarku, dan darinya aku menimba ilmu.” Dan dia juga menuturkan; ” apabila ulama di sebutkan, maka Malik adalah bintang.”
 4. Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “saya tidak mengetahui kitab ilmu yang lebih banyak benarnya dibanding kitab Imam Malik” dan imam Syafi’I berkata: “tidak ada diatas bumi ini kitab setelah kitabullah yang lebih sahih dari kitab Imam Malik”.
 5. Abdurrahman bin Mahdi menuturkan; “aku tidak akan mengedepankan seseorang dalam masalah shahihnya sebuah hadits dari pada Malik.”
 6. Al Auza’I apabila menyebut Imam Malik, dia berkata; ” ‘Alimul ‘ulama, dan mufti haramain.”
 7. Yahya bin Sa’id al Qaththan menuturkan; “Malik merupakan imam yang patut untuk di contoh.”
 8. Yahya bin Ma’in menuturkan; ” malik merupakan hujjah Allah terhadap makhluk-Nya.”
Hasil karya beliau

Muwaththa` merupakan hasil karya imam Malik yang paling menarik perhatian, dan disana masih ada beberapa karya beliau yang tersebar, diantaranya;
 1. Risalah fi al qadar
 2. Risalah fi an nujum wa manazili al qamar
 3. Risalah fi al aqdliyyah
 4. Risalah ila abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif
 5. Risalah ila al Laits bin Sa’d fi ijma’i ahli al madinah
 6. Juz`un fi at tafsir
 7. Kitabu as sirr
 8. Risalatu ila Ar Rasyid.

Kitab Al-Muwatha


Al-Muwaththa berarti ‘yang disepakati’ atau ‘tunjang’ atau ‘panduan’ yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwaththa merupakan sebuah kitab yang berisikan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabiin. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadits, ilmu fiqh dan sebagainya. Semua hadits yang ditulis adalah sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadits. Dia sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan.

Dari 100.000 hadits yang dihafal beliau, hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadits-hadits yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafii pernah berkata, “Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah al qur`an yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain dari kitab Al-Muwaththa karangan Imam Malik, inilah karangan para ulama muaqoddimin.”


Sejumlah ‘Ulama berpendapat bahawa sumber sumber hadits itu ada tujuh, iaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa’. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai ganti Al Muwaththa’. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibn Hazm berkata,” Al Muwaththa’ adalah kitab tentang fiqh dan hadits, aku belum mnegetahui bandingannya.
Hadits hadits yang terdapat dalam al Muwaththa’ tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu’dlal dan munqathi. Sebagian ‘Ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi’in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku” dan “ dari orang kepercayaan”, tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, kerana itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal , munqathi’ dan mu’dhal yang terdapat dalam al Muwaththa’ Malik.
Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi’in dan 600 dari tabi’in tabi’in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu’main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi’, Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa’id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa’id. Ada yang sebaya seperti al Auza’i., Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al Laits bin Sa’ad, Ibnu Juraij dan Syu’bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi’I, Ibnu Wahb, Ibnu Mahdi, al Qaththan dan Abi Ishaq.
An Nasa’I berkata,” Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, terpercaya periwayatan haditsnya melebihi Malik, kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul Karim”. (Ket: Abdul Karim bin Abi al Mukharif al Basri yang menetap di Makkah, kerana tidak senegeri dengan Malik, keadaanya tidak banyak diketahui, Malik hanya sedikit mentahrijkan haditsnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan).
Sedangkan Ibnu Hayyan berkata,” Malik adalah orang yang pertama menyeleksi para tokoh ahli fiqh di Madinah, dengan fiqh, agama dan keutamaan ibadah”.

Wafatnya Malik bin Anas


Menjelang wafat, Imam Malik ditanya masalah kemana ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama tujuh tahun, ia menjawab, "Seandainya bukan kerana akhir dari kehidupan saya di dunia, dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil, kerana sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah. Dan, aku tak suka menyebutkan penyakitku, kerana kuatir aku akan selalu mengadu kepada Allah." Imam Malik mulai jatuh sakit  sampai 22 hari lalu wafat pada hari Minggu, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 179 hijrah atau 800 Miladiyyah (malam hari tanggal 14 safar 179 H pada usia yang ke 85 tahun).

Masyarakat Medinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih, dan disolati diatas keranda. Imam solat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hasyimi yang merupakan gabenor Madinah.Gabenor Madinah datang melawat dengan hanya jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah hingga ke makamnya. Beliau dimakamkan di Pemakaman Baqi', seluruh murid-murid beliau turut mengebumikan beliau.

Maklumat tentang wafatnyabeliau tersebar di seantero negeri Islam, mereka sungguh sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan, seraya mendoakan beliau agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlipat ganda berkat ilmu dan amal yang beliau persembahkan untuk Islam

Rujukan:

https://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/24/imam-malik-bin-anas/
http://pustaka.islamnet.web.id
http://www.kajiansunnah.net/2013/01/biografi-imam-malik-bin-anas.html
https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.my/2014/09/malik-bin-anas-pendiri-mazhab-maliki.html

Terjemahan:Nursyarifah

No comments:

Post a Comment